Regulamin Sklepu Internetowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego https://cofftea.pl, prowadzonego przez Pawła Zająca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cofftea.pl Paweł Zając, ul. Kosynierów 1, 56-200 Góra, NIP: 5010082338 REGON: 521383986,  adres poczty elektronicznej: kontakt@cofftea.pl, numer telefonu 881374169.

 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej https://cofftea.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

 3. Rekomendujemy zapoznanie się polityką prywatności, gdzie zawarte są informacje dot. zbierania i przetwarzania danych osobowych.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;

 2. Serwis/Sklep internetowy - witryna internetowa https://cofftea.pl;

 3. Sprzedawca/Operator – Paweł Zając prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cofftea.pl Paweł Zając, ul. Kosynierów 1, 56-200 Góra, NIP: 5010082338,  adres poczty elektronicznej: kontakt@cofftea.pl, numer telefonu 881374169;

 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie internetowym lub korzysta z innych usług dostępnych w Serwisie;

 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 7. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym;

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową, dostęp do poczty elektronicznej.

 2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

 3. Klient w ramach korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zobowiązany jest do:

a.       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b.       korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z usług, które są świadczone przez Operatora 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługa prowadzenia konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia konta.

 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Operator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 4. Usługa subskrybowania newsletter dostępna jest po dodaniu adresu e-mail przez Klienta w Serwisie. Umowa o świadczenie usługi polegającej na subskrybowania newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania zaprzestania otrzymywania newslettera.

V. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

 3. Zamówienie złożone przez Klienta poprzez Sklep internetowy w formie elektronicznej stanowi dla Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru, która podlega zaakceptowaniu przez Sprzedawcę.

 4. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane w Sklepie internetowym określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny w trakcie składania zamówienia doliczony zostanie koszt dostawy, w wysokości określonej przez operatora pocztowego, kwota ta zostanie doliczona do ceny w procesie składania zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

  1. płatność paynow, cashbill;

  2. płatność blik;

c.       płatność kartą - Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;

- realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia.

- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Polski oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy Towarów:

a.       za pośrednictwem operatora pocztowego Inpost (kurier, paczkomat).

 1. W opisie Towaru w Sklepie internetowym zamieszczona jest informacja o liczbie dni potrzebnych do realizacji zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

VIII. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru na adres Sprzedawcy ul. Kosynierów 1, 56-200 Góra bądź adres poczty elektronicznej: kontakt@cofftea.pl.

 2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą, to co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na adres Sprzedawcy tj. ul. Kosynierów 1, 56-200 Góra.

 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 3. Reklamacje Towarów i związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy kierować do Sprzedawcy na adres ul. Kosynierów 1, 56-200 Góra bądź adres poczty elektronicznej: kontakt@cofftea.pl.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

Konsument w sporze ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów tj.:

1.       jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

2.       jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między ze Sprzedawcą;

3.       może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

4.       złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 5. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

XIII. Załącznik

Oświadczenie od odstąpieniu od umowy

 

Do:

Pawła Zająca

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Cofftea.pl Paweł Zając

ul. Kosynierów 1, 56-200 Góra,

 

___________________________

___________________________

(dane Konsumenta)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

            Niniejszym odstępuje od umowy sprzedaży zawartej w dniu _________ roku, dotyczącej następujących Towarów:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

które otrzymałem w dniu ________ roku.

 

 

_____________________

data i podpis Konsumenta